Nơi làm việc của các em du học sinh trường Munkyung

Nơi làm việc của các em du học sinh trường Munkyung

Ông Jung Hanwoo chụp ảnh cùng các bạn du học sinh của Vietime Group tại trường Munkyung
Ông Jung Hanwoo chụp ảnh cùng các bạn du học sinh của Vietime Group tại trường Munkyung