tương truyền đi xuống con đường Deoksugung sẽ phải chia ly

tương truyền đi xuống con đường Deoksugung sẽ phải chia ly

tương truyền đi xuống con đường Deoksugung sẽ phải chia ly

Huýt sao giữa đêm khuya sẽ mang theo oan hồn hay những con ma
tương truyền đi xuống con đường Deoksugung sẽ phải chia ly