Huýt sao giữa đêm khuya sẽ mang theo oan hồn hay những con ma

Huýt sao giữa đêm khuya sẽ mang theo oan hồn hay những con ma

Huýt sao giữa đêm khuya sẽ mang theo oan hồn hay những con ma

Quan niệm người Hàn, tên viết bằng mực đỏ đem lại cái chết
tương truyền đi xuống con đường Deoksugung sẽ phải chia ly