Đại diện trường Đại học Catholic Kwandong làm việc với VIETIME GROUP

Đại diện trường Đại học Catholic Kwandong làm việc với VIETIME GROUP

Đại diện Trường Catholic Kwandong làm việc với VIETIME GROUP

Đại diện trường Đại học Catholic Kwandong làm việc với VIETIME GROUP

Đại diện Trường Catholic Kwandong làm việc với VIETIME GROUP
Các bạn Du học sinh chụp ảnh lưu niệm với Đại diện trường Catholic Kwandong