IMG_9953

IMG_9953

Tập thể Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV Công ty

Tập thể Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV Công ty

Ông Nguyễn Minh Phú - Chủ tịch HĐQT