IMG_9943

IMG_9943

Tập thể Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV Công ty

Mr Jung Hanwoo – Đại Diện VIETIME GROUP tại Hàn Quốc

Ông Nguyễn Minh Phú - Chủ tịch HĐQT
Trao giao Giấy khen và phần thưởng cho CBCNV Công ty