IMG_9941

IMG_9941

Tập thể Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV Công ty

Ông Nguyễn Minh Phú – Chủ tịch HĐQT

Tập thể Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV Công ty
Mr Jung Hanwoo - Đại Diện VIETIME GROUP tại Hàn Quốc