IMG_9936

IMG_9936

Tập thể Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV Công ty

Ban lãnh đạo công ty chụp ảnh lưu niệm cùng CBCNV VIETIME GROUP

Phó Tổng giám đốc Trần Hồng Thái chụp ảnh lưu niệm cùng đối tác