ký kết thành lập tt tiếng hàn3

ký kết thành lập tt tiếng hàn3