ký kết thành lập tt tiếng hàn2

ký kết thành lập tt tiếng hàn2