Le hoi song bang Hwacheon Sancheoneo

Le hoi song bang Hwacheon Sancheoneo

Tuyết rơi đầu mùa

Le hoi song bang Hwacheon Sancheoneo

Tháp truyền hình Namsan Tower
Khung cảnh hùng vĩ tại núi Teabaeksan